Vedtægter for Selskabet for Ernæringsforskning

Vedtaget på generalforsamlingen den 27. februar 2013

Sidst revideret på generalforsamlig den 27. februar 2024

 

§ 1. Selskabets navn er Selskabet for Ernæringsforskning, over for udlandet Danish Nutrition Society.

§ 2. Selskabets formål er at fremme kendskabet til og studiet af ernæring. 

  • Stk. 2. Formålsparagraffen skal søges opfyldt ved at arrangere møder med foredrag og diskussioner om ernæringsproblemer og gennem kontakt med internationale organisationer samt andre initiativer med henblik på at opfylde selskabets formål.

§ 3. Medlemskab af selskabet er åbent for alle ernæringsfagligt interesserede. Anmodning om optagelse i selskabet fremsendes til bestyrelsen. Kollektivt medlemsskab kan tegnes af industrivirksomheder og institutioner. Selskabets navn må ikke benyttes i erhvervsmæssigt øjemed.  

  • Stk.2. Ordinære medlemmer af selskabet betaler fuldt kontingent; studerende og pensionister betaler halvt kontingent. 
  • Stk.3. Udmeldelse af selskabet sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.

§ 4. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes med mindst 5 dages varsel. Generalforsamlingens dagsorden skal meddeles samtidig med dens indkaldelse. På generalforsamlingen aflægger formanden og kassereren henholdsvis beretning og regnskab. På generalforsamlingen har kun selskabets medlemmer stemmeret. Stemmeafgivningen skal være hemmelig, såfremt blot ét medlem fremsætter ønske herom. Ved afstemningen kræves simpelt stemmeflertal, dog kræver vedtægtsændringer 2/3 majoritet blandt de fremmødte stemmeberettigede. Kollektivt medlemskab berettiger til én stemme. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset deltagerantal. 

  • Stk.2. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen ønsker det, eller hvis mindst 5 medlemmer indsender skriftlig begæring herom indeholdende dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest 30 dage efter begæringens modtagelse, dog ikke i månederne juli og august. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter reglerne anført i stk. 1. 
  • Stk. 3. Forslag til vedtægtsændringer skal være vedlagt den skriftlige indkaldelse til den aktuelle generalforsamling.

§ 5. Bestyrelsen for selskabet består af 6-10 medlemmer, en studenterrepræsentant (kandidatstuderende) og en suppleant. Valg til bestyrelsen gælder for en 2-årig periode, dog vælges studenterrepræsentanten og suppleanten for et år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges forskudt, således at hhv. 3-5 bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert ulige år og 3-5 bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert lige årstal. Ønskes det at stille op til bestyrelsen, skal forslag til dette være den siddende bestyrelse i hænde 2 uger før generalforsamlingen, såfremt indkaldelse til generalforsamling er sket mindst 3 uger før.

  • Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med forperson, næstforperson, kasserer og sekretær. Bestyrelsen udpeger selskabets repræsentant over for International Union Nutritional Sciences (IUNS) og Federation European Nutrition Sciences (FENS). Foreningens protokol føres af sekretæren, der modtager kopi af alt materiale vedrørende selskabet.
  • Stk.3. Selskabet tegnes udadtil af forpersonen, som tildeler andre bestyrelsesmedlemmer prokura i fornødent omfang. 

§ 6. Regnskabsåret for selskabet forløber fra den 1.1 til den 31.12. Medlemskontingentet vedtages på hver ordinær generalforsamling. Medlemmer, der er i restance ved regnskabsårets afslutning, kan slettes af medlemslisten. Genoptagelse kan ske, når restancen er betalt. Det reviderede regnskab skal ligge til gennemsyn hos sekretæren mindst 5 dage før den ordinære generalforsamling. 

§ 7. Selskabets ophævelse eller ændring af dets formål kan kun ske efter beslutning herom på to på hinanden følgende generalforsamlinger. På hver af de to generalforsamlinger skal mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemme for ophævelsen.

  • Stk.2. Ophæves selskabet, foretager revisor en opgørelse af foreningens midler. En eventuel formue anvendes efter den sidst siddende bestyrelses indstilling til fremme af aktiviteter efter nærværende vedtægters §2.